Uchwała 14/2020


Uchwała 14/2020

w sprawie: zmiany uchwały nr 3/2018 z dnia 10 marca 2018 w kwestii liczby osób wchodzących w skład Prezydium Regionu i Komisji Rewizyjnej

Na podstawie § 31a ust.7 Statutu Sekcji Polskiej IPA, uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium zarządu „International Police Association” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji)-Sekcja Polska Region IPA UROCZYSKO – PIECHOWICE liczyć będzie 8 osób wraz z Przewodniczącym.

§ 2

Komisja Rewizyjna „International Police Association” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji)-Sekcja Polska Region IPA UROCZYSKO – PIECHOWICE liczyć będzie 2 osoby.

§ 3
Za przyjęciem uchwały głosowało 54 uczestników.
Tym samym podjęta została uchwała o ustaleniu liczby osób wchodzących w skład Prezydium Regionu oraz Komisji Rewizyjnej „International Police Association” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji)-Sekcja Polska Region IPA UROCZYSKO – PIOECHOWICE.

Włodzimierz Jankiewicz Protokolant

Leave a Comment